Høringer

Den Norske Aktuarforening får tilsendt mange forslag fra myndigheter i inn- og utland (lovforslag, forskrifter og utredninger) til uttalelse. Eventuelle høringssvar utarbeides som regel i foreningens fagkomiteer, og som medlem kan du alltid gi gode innspill til høringsgruppene

Dato Høringer
21.05.24 Skrevet av Qingsheng Dong Utlysning av medlemmer til høringsgruppe
Høring av utredning om endringer i reglene om standardisert utmåling av inntektstapserstatning til barn og standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven - kapitaliseringsrente
Les mer
26.03.24 Skrevet av Qingsheng Dong Høringssvar
forslag om endringar og presiseringar i reglane om tilbakekrevjing av uføretrygd frå folketrygda og uførepensjon frå lovfesta offentleg tenestepensjonsordning
Les mer
19.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong Brev om bufferfond til Finansdepartementet
Behov for ytterligere presiseringer i regelverket for bufferfond for fripoliser - raskt
Les mer
13.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong Gjennomføring av ventede EØS-regler om et pan-europeisk individuelt pensjonsprodukt
Les mer
05.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong Mulig deltakelse i utredningsgruppen for bedre regulering av fripoliser
Aktuarforeningen har sendt brev til Finansdepartementet med forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppen som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger knyttet til privat tjenestepensjon
Les mer
05.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong Et forbedret pensjonssystem
Aktuarforeningen var på stortinget i forbindelse med høring stortingsmelding nr. 6 ((2023-2024) «Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil»
Les mer
10.01.24 Skrevet av Qingsheng Dong Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
Ny avtalefestet pensjon
Les mer
04.12.23 Skrevet av Qingsheng Dong Høringsuttalelse – forslag om endringer i finansforetaksforskriften kapittel 20A
Forskuttering av krav til yrkesskade etter konkursen i Alpha Insurance A/S
Les mer
07.09.23 Skrevet av Qingsheng Dong Høringsuttalelse – kommunal pensjonsordning for Den norske kirke
Les mer
07.09.23 Skrevet av Qingsheng Dong Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Høringsnotat om endringer i forskrifter til samordningsloven mv. – nødvendige endringer som følge av etterlattereformen
Les mer
09.05.23 Skrevet av Qingsheng Dong Høringssvar - garantiordninger ved konkurs i forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadeforsikring
Les mer
04.05.23 Skrevet av Qingsheng Dong Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven
mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter) Prop. 83 L (2022-2023)
Les mer
13.04.23 Skrevet av Qingsheng Dong Høringsuttalelse på NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem
Les mer
17.02.23 Skrevet av Qingsheng Dong DNA sin høringsuttalelse på forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor
Les mer
27.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong Høringsuttalelse – forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger
(videreføring av midlertidige lovregler)
Les mer
25.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong Høring – regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden
Forslag til lovendringer og forskriftsutkast
Les mer
25.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong Høringsuttalelse på NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem
Les mer
29.09.22 Skrevet av Qingsheng Dong Innspill om Pensjonskonto for hybridpensjon
Les mer
28.09.22 Skrevet av Qingsheng Dong Høringssvar på Høring
Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
Les mer
12.08.22 Skrevet av Qingsheng Dong Fagkomite Liv/Pensjon ber innspill til høringer
Les mer
25.05.22 Skrevet av Qingsheng Dong Høringssvar - Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører
Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører
Les mer
25.05.22 Skrevet av Qingsheng Dong Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem
NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem
Les mer
11.01.22 Skrevet av Anders Sleire Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven
Høringssvar - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven
Les mer
06.11.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen
Finansdepartementet sendte 4. november 2021 på høring kommende EØS-regler om referanseverdier.
Les mer
12.10.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter
Finansdepartementet sendte 5. oktober 2021 på høring utkast til forskriftsregler om bruk av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter.
Les mer
20.09.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - Nye regler for regulering av pensjon
Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling få en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten
Les mer
31.08.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring fra EIOPA: Prinsipp og metode for stresstesting av pensjonsforetak
EIOPA har publisert høringsnotat om prinsipper og metoder for stresstesting av pensjonsforetak
Les mer
31.08.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter
Finansdepartementet har publisert høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter - IFRS 17 Forsikringskontrakter
Les mer
04.08.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
Les mer
01.04.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - endring i forskrift om beregning av lønnsveksten ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon
Innspill til høring fra Arbeids- og sosialdepartementet
Les mer
22.02.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger
Les mer
11.01.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - utredning om pensjon fra første krone og første dag
Finansdepartementet sendte 15. desember 2020 på høring en arbeidsgrupperapport om mulige endringer i reglene for privat tjenestepensjon
Les mer
12.11.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021
Les mer
02.07.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høringsuttalelse om forskrifter til egen pensjonskonto
Les mer
13.05.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring - forskrifter om egen pensjonskonto
Finansdepartementet har 8. mai 2020 sendt på høring utkast til forskrifter til lovreglene om egen pensjonskonto
Les mer
17.04.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høringsuttalelse om regelverket for garanterte pensjonsprodukter
Finansdepartementet sendte 6. januar 2020 ut høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter.
Les mer
18.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter
Finansdepartementet har 6. januar 2020 sendt utredning av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter på høring
Les mer
06.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon
Forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler
Les mer
22.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høringsuttalelse - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift
Høringsuttalelse til forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9
Les mer
15.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring fra EIOPA: Forslag til endringer i Solvens II-regelverket
EIOPA har publisert høringsnotat om forslag til endringer i Solvens II-regelverket.
Les mer
08.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)
Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)
Les mer
08.11.19 Skrevet av Dbate Høringsuttalelse – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
Høringsuttalelse – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
Les mer
23.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Innspill til stressmetodikken for forsikring – diskusjonsnotat fra EIOPA
Fagkomité Finans har vært ansvarlig for å gi innspill på vegne av DNA
Les mer
16.10.19 Skrevet av Dbate Endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
Finansdepartementet sendte 26. juni 2019 ut høring om endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler.
Les mer
31.07.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)
Finansdepartementet har 24. juni 2019 sendt på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II)
Les mer
27.05.19 Skrevet av Dbate Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool.
Høring om organisering av norsk naturskadeforsikring
Les mer