Høringssvar på Høring

Høringssvar på Høring

onsdag 28.09.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Vi viser til høring fra Finansdepartementet av 01.07.2022 med forslag om fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover.


Rett til medlemskap
Den Norske Aktuarforening (DNA) støtter den foreslåtte fjerningen av minstegrensene for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for apotekvirksomhet, pensjonsordningen for sykepleiere, og pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem. DNA mener endringen er helt i tråd med de nåværende reglene i folketrygden og i kommunale og private tjenestepensjonsordninger, og i tråd med pensjonsreformen.

Forslaget om fjerningen av minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse kommer som et resultat av endringene i privat tjenestepensjon som gjelder fra 01.01.2022. Endringene i privat sektor gjelder både stillingsstørrelse, alder for rett til opptjening og rett til pensjon ut fra tjenestetid.

Rett til opptjent pensjon
I folketrygden og i innskuddspensjonsordninger er det nå slik at en person har rett til opptjent pensjon uansett hvor kort et ansettelsesforhold har vært. I ytelsespensjon og hybridpensjon er det mulig å avtale slik rett, ellers sier loven at det kreves 12
måneders tjenestetid hos den aktuelle arbeidsgiver for å få slik rett. Kravet til 12 måneders tjenestetid gjelder også etterlattedekninger, men ikke uførepensjon, der hovedregelen er at det ikke opptjenes rettigheter for de som slutter.


DNA forutsetter at reglene for hybridpensjon på dette området vil bli som i innskuddspensjon senest ved en innføring av egen pensjonskonto for hybridpensjon, dvs. at det ikke kan stilles krav om 12 måneders tjenestetid for rett til pensjon.


Vi ser at departementet i høringsnotatet ikke har tatt opp spørsmålet om krav til tjenestetid for rett til opptjent pensjon. I dag gjelder følgende krav til tjenestetid for å få rett på pensjon:
· Minst ett års tjenestetid totalt i offentlig sektor for rett til alderspensjon (for
påslagspensjon)
· Minst tre års tjenestetid total i offentlig sektor for rett til uførepensjon,
ektefellepensjon og barnepensjon.


DNA mener at departementet bør vurdere å sette ned kravet til tjenestetid i Statens pensjonskasse i tråd med regelverket i folketrygden og i innskuddspensjonsloven og i tråd med pensjonsreformen. Dersom kravet settes ned bør det også vurderes om det bør åpnes for kortere utbetalingstid for små pensjon.


Med vennlig hilsen
Den Norske Aktuarforening
Stig Harry Olsen
Leder