Om aktuaryrket

fredag 10.05.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Fremtiden er usikker og full av risiko. Aktuarer er eksperter i å modellere den finansielle effekten av komplekse fremtidige hendelser og i å analysere risiko.

Hva er en aktuar?

Aktuarer kombinerer sterke analytiske evner med forretningskunnskap og praktiske erfaring for å håndtere risiko. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i næringslivet. Aktuarer spiller en viktig rolle i mange sammenhenger. Det som kjennetegner aktuarer er forståelse av matematikk, statistikk og økonomi og hvordan dette kan anvendes i en økonomisk sammenheng. En viktig del av arbeidet til aktuarer er å kommunisere resultater til ledelse og kolleger slik at man kan treffe gode beslutninger og håndtere risiko på en god måte. På grunn av at aktuarers kunnskaper er så anvendelige, kan man jobbe i mange forskjellige stillinger og bransjer.

Hva gjør aktuarer?

Aktuarer jobber innen alle felt hvor det er nødvendig å kunne analysere sannsynligheten for usikre fremtidige hendelser og deres finansielle betydning. Aktuarer jobber blant annet i livsforsikring og skadeforsikring, pensjon, reassuranse, konsulentselskaper, risikostyring, kapitalforvaltning, bank/finans, offentlig forvaltning, undervisning og forskning. Aktuarer beregner tekniske avsetninger, gjør aktiva- passivastyring (ALM), driver risiko- og kapitalstyring, lager datasystemer og bistår i prisfastsettelse og produktutforming. Les mer om aktuarers roller her:  Aktuarens_rolle.

Utdannelse på universitetene

Utdannelsen til aktuar foregår i Norge primært på universitetene. Både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har studieretninger som fører frem til en grad som gir aktuarkompetanse og som kvalifiserer til å kunne bli tatt opp som medlem i Den Norske Aktuarforeningen. Mer detaljert informasjon om disse studieretningene kan finnes på universitetenes egne websider:


Finans, forsikring og risiko - Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse (master - to år) - Universitetet i Oslo (uio.no)
Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse, 5 år. | Universitetet i Bergen (uib.no)

 

Videreutdanning og internasjonale krav til aktuarutdannelsen

Utdannelsen som skissert ovenfor kvalifiserer til å kunne bli tatt opp som medlem i Den Norske Aktuarforening. For å være internasjonalt kvalifisert som aktuar kreves dog noe tilleggskompetanse. Den Norske Aktuarforeningen plikter til å påse at bare medlemmer som har oppnådd denne tilleggskompetansen blir såkalte «internasjonalt kvalifiserte medlemmer». For å tilfredsstille disse internasjonale kravene, gjennomfører Den Norske Aktuarforening kurs i profesjonsetikk for slike medlemmer som har en grad fra universitetene som gir aktuarkompetanse, men som ikke ennå er internasjonalt kvalifisert. Disse kursene gjennomføres annethvert år og annonseres på Aktuarforeningens intranettsider. Dessuten anbefales ferske aktuarer å ta kurs om samfunnsøkonomi og regnskapslære. Her finnes det flere alternativer som tilbys f.eks. av Handelshøyskolen BI i Oslo, Universitet i Bergen eller Høyskolen i Bergen.

Etikkseminar

Seminaret vil gå over 1 hel dag, være uten eksamen og med sterke innslag av gruppearbeid. Seminaret vil søke å presentere og problematisere regelverk (nasjonalt og internasjonalt), roller og situasjoner som norske aktuarer arbeider under og opptrer i. Det vil bli deltagelse fra fagetisk hold og fra Aktuarforeningens eget etiske utvalg. Seminaret arrangeres hvert annet år – med fortrinnsrett for dem som trenger internasjonal kvalifisering.

Samfunnsøkonomi

For samfunnsøkonomi vil kurset SØK 3420 Samfunnsøkonomi ved BI dekke de relevante kompetansekravene. Kurset kan gjennomføres enten ved ordinær undervisning eller ved nettstudier. Kurset følger høstsemeneteret, varer i ett semenster, og gir 7,5 studiepoeng.  For øvrig vises det til BIs hjemmesider for mer informasjon.

Alternative kurs som automatisk godkjennes som del av kvalifiseringsprogrammet vil være UiB’s ECON 130 Makroøkonomi I (vår)/ECON 100 Samfunnsøkonomi (høst) eller UiO’s ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk (vår og høst), som en del aktuarstudenter antagelig allerede har i sine studieveier, selv om ingen av kursene er obligatoriske for aktuarkompetanse. Kursene har obligatorisk innleveringsoppgave, 3 timers eksamen, teller 10 studiepoeng og koster semesteravgiften og læremidlene. Andre kurs fra andre læresteder og fra annen bakgrunn enn aktuarstudiet vil, etter særskilt vurdering av komiteen og eventuelt på forhånd, kunne godkjennes som del av kvalifiseringsprogrammet.

Regnskapslære

Når det gjelder regnskapslæren, kan BI’s nye kurs BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse gjennomføres med ordinær undervisning eller som nettstudier med intensivundervisning på samlinger i begynnelsen av semesteret og før eksamen i slutten av semesteret. Obligatoriske innleveringsoppgaver løses individuelt. Kurset avsluttes med indviduell og skriftlig eksamen på 5 timer og teller 7,5 studiepoeng. Andre kurs fra andre læresteder og fra annen bakgrunn enn aktuarstudiet vil, etter særskilt vurdering av komiteen og eventuelt på forhånd, kunne godkjennes som del av kvalifiseringsprogrammet.

 

Annen videreutdanning i regi av Den Norske Aktuarforening

Det avholdes årlig følgende fagseminarer og kurs i regi av Den Norske Aktuarforening:

 • Aktuarfokus, en heldagsseminar om aktuelle emner for alle typer aktuarer
 • Fagseminar Liv/Pensjon
 • Fagseminar Skade
 • Fagseminar Finans
 • Andre seminarer etter behov
 • Miniseminarer/foredrag i regi av NAG, den norske ASTIN-gruppa (primært for skadeaktuarer)
 • Faglige foredrag om aktuelle emner av relevans på medlemsmøtene

Aktuarfokus og fagseminarene er vanligvis også åpen for andre interesserte enn Aktuarforeningens medlemmer og annonseres på Aktuarforeningens hjemmeside.

Videreutdanning internasjonalt

Utover utdannelsen i Norge finnes det mange muligheter til å delta i kurs og konferanser om aktuarielle temaer internasjonalt. Her det særlig nevnes de internasjonale kollokvia i regi av IAA (International Actuarial Association, www.actuaries.org, sjekk «Events» for kommende kollokvia), i regi av AAE (The Actuarial Association of Europe www.actuary.eu), kurs ved European Actuarial Academy (www.actuarial-academy.com), eller den internajsonale sommerskolen for aktuarer som avholdes hver sommer på universitetet i Lausanne i regi av den sveitsiske aktuarforeningen (www.saa-iss.ch). Den Norske Aktuarforening tilbyr sine internasjonale kvalifiserte medlemmer muligheten for ytterligere kvalifisering i risikostyring CERA «Certified Enterprise Risk Actuary».

Internasjonale kurs og kollokvia av særskilt interesse for norske aktuarer annonseres normalt på nyhetssiden av Den Norske Aktuarforening med link til arrangøren.

 

Den Norske Aktuarforening (heretter kalt DNA) tilbyr sine internasjonale kvalifiserte medlemmer muligheten for ytterligere kvalifisering i risikostyring CERA «Certified Enterprise Risk Actuary».

Foreningens CERA-regelverk er tilgjengelig her.

 

For å bli medlem av Den Norske Aktuarforening må det sendes en søknad til aktuarforeningens sekretariat. Søknaden vil deretter bli behandlet på neste medlemsmøte. Søknaden må inneholde:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Arbeidssted
 • Dokumentasjon på fullført aktuarkompetanse
 • Kort beskrivelse av hovedfags/masteroppgave
 • Anbefaling av et medlem av Den Norske Aktuarforening

Bli medlem