Aktuarstandarder

Aktuarstandarder

tirsdag 19.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening

ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her.

Slik finner du frem i aktuar- og regnskapsstandarder

International Standard of Actuarial Practice 1 (ISAP1): Her

NRS 6 Pensjonskostnader: Her

Aktuarstandard for beregning av pensjonskostnader: Her

NRS Offentlige tjenestepensjonsordninger: Her

Spørsmål kan rettes til arbeidsgruppe for Aktuarstandarder: Her

ifrs17

Virker IFRS17 litt vanskelig i praksis? Slik kommer du i gang

Den internasjonale aktuarforeningen (IAA) har jobbet med en rekke standarder for at akkurat du som aktuar skal ha litt støtte og hjelp til å utføre arbeidet ditt på en god og profesjonell måte. Vi i Den Norske Aktuarforening vedtok tidligere i år ISAP1 som en veiledende standard. ISAP1 er selve grunnsteinen i aktuarstandardene. Den legger føringer for at aktuarene skal ha gode modeller, godt grunnlag for de forutsetningene som settes, gode data og passe på at modellene gir et fornuftig resultat. Videre skal aktuaren oppgi når standarden avvikes og grunngi avviket.

ISAP4

IAA har nå laget et forslag til standard for hvordan aktuarer bør forholde seg når de er involvert i beregninger for IFRS17. Denne er kalt ISAP4. Selv om IFRS17 er en regnskapsstandard, så hviler mye av standarden på aktuariell modellering. Dette gjelder spesielt beregningen av Fullfilment Cashflows som er verdien av den neddiskonterte sannsynlighetsvektede fremskrivningen av alle fremtidige kontantstrømmer og Risikojusteringen som er et uttrykk for usikkerheten i disse kontantstrømmene. 

Formålet med denne standarden er å gi veiledning til aktuarer når de utfører aktuarmessige tjenester internt eller eksternt i forbindelse med IFRS 17. Formålet er videre å sikre at brukerne av et finansregnskap har tilstrekkelig tillit til det aktuarmessige arbeidet som utføres slik at:

  • Aktuarmessige tjenester utføres profesjonelt og med tilstrekkelig aktsomhet
  • Resultatene er relevante for regnskapets interessenter, presenteres tydelig og forståelig samt er komplette
  • Forutsetningene og metodikken (inkludert modeller og modelleringsteknikker) som er brukt blir fremstilt på en korrekt måte.

Standardens er tiltenkt å gjelde for de aktuarer som utfører aktuarmessige tjenester relatert til IFRS17 ved utarbeidelse av virksomhetens IFRS regnskap. I tillegg er den tenkt å gjelde aktuarer som utfører andre aktuarielle tjenester i forbindelse med IFRS 17. Dette kan for eksempel være en aktuar som råd gir en tredjepart. Eksempel på en slik tredjepart kan være revisor, regulerende myndigheter eller som rådgiver for en mulig kjøper.

ISAP4 standarden hviler tungt på den generelle ISAP1 standarden og er, litt populistisk sagt, kun tydeliggjøring av hvordan ISAP1 bør forstås når det gjelder aktuarielle beregninger under IFRS17. I tillegg til å ha referanser til ISAP1, så har også ISAP4 mange referanser til selve IFRS17 standarden.

Når det gjelder relevante kunnskapskrav som ISAP4 setter til utførelses av IFRS17 arbeid, så henvises det til ISAP1(2.2) som sier at aktuaren skal ha eller kunne tilegne seg tilstrekkelig kunnskap og forståelse av den informasjonen som er nødvendig for å utføre oppgaven.  Dette gjelder f.eks. forståelse for når andre IFRS standarder kommer til anvendelse i stedet for IFRS17, foretakets regnskapsprinsipper og andre relevante prosesser som blir anvendt ved utarbeidelse av IFRS-regnskaper som for eksempel finansmarkedene som det innhentes data fra, foretakets appetitt på risiko, inngående produktkunnskap, metodologien og antagelsene som brukes av foretaket i andre relevante sammenhenger inkludert begrunnelsen for eventuelle forskjeller, lover og regler og de relevante revisjonsstandardene.

Standarden går gjennom punkt for punkt de stegene som aktuaren vil måtte gå gjennom for beregning av IFRS17 og peker ut hvordan aktuaren best skal forholde seg til de forskjellige stegene og ofte refereres det til ISAP1 og/eller selve IFRS17 standarden.  For eksempel at aktuaren skal validere valget av metode (BBA, PAA eller VFA), forutsetninger, kostnadsfordeling, bruk av diskontering, aggregering av CSM og risikojustering.

Generelt sett så setter ISAP4 en god og generell ramme for hvordan man som aktuar skal forholde seg faglig korrekt til beregningen av IFRS17. Dette inkludert de nevnte referansene til ISAP1 og IFRS17 standarden. Aktuarforeningens komite for aktuarstandarder vil legge frem ISAP4 som en veiledende standard som medlemmene av foreningen er anbefalt å følge når man beregner IFRS17.

Vår anbefaling er at denne vedtas. Det kan også komme på tale med litt opplæring i regi av foreningen etterhvert.