Høringssvar

Høringssvar

tirsdag 26.03.24 Skrevet av Qingsheng Dong

forslag om endringar og presiseringar i reglane om tilbakekrevjing av uføretrygd frå folketrygda og uførepensjon frå lovfesta offentleg tenestepensjonsordning

Finansdepartementet
Dato 25.03.2024
Deres referanse: 23/4518
Høringsuttalelse – forslag om endringar og presiseringar i reglane om tilbakekrevjing av uføretrygd fra folketrygda og uførepensjon frå lovfesta
offentlig tenestepensjonsordning

Vi viser til høring fra Finansdepartementet av 22.12.2023 med forslag om endringer og presiseringer i reglene om tilbakekreving av uføretrygd fra folketrygda og
uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning.

Den Norske Aktuarforening (DNA) vil ikke gå inn på de konkrete forslagene som er lagt frem i høringen, men vi vil påpeke at for å drive forsikringsvirksomhet knyttet til
uførepensjon er det viktig at det legges opp til så stor grad av forsikringsbarhet som mulig. For å kunne forsikre uførepensjon er det nødvendig å få god statistikk knyttet
til selve uførheten, ikke bare til lønnsnivåer og utbetalt uførepensjon.

Vi har sett eksempler på rettsavgjørelser der uføre personer ikke lenger får uførepensjon fra sin tjenestepensjonsleverandør fordi inntekten har nådd et nivå som
overskrider visse terskler, på grunn av lønnsvekst i aktiv stilling. Samtidig ville vedkommende ha fått innvilget uførepensjon om hen søkte om det for første gang
med nåværende lønn.

Kravene til uførepensjon kan dermed se ut til å kun være basert på lønn, ikke på uførhet. Lønnsendringer er ikke forsikringsbart. Vi vil oppfordre til at disse forholdene
vurderes nærmere og i lys av forsikringsvirksomhetsloven.


Med hilsen
Trond Killi
Leder Den Norske Aktuarforening