Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

torsdag 12.11.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Det åpnes også for at arbeidstakere som ønsker det, selv kan bestemme hvor de vil forvalte pensjonskontoen sin. Målet er lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone, i tillegg får arbeidstakerne bedre oversikt over pensjonssparingen.

 

I statsråd 6. november 2020 ble det besluttet at lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021.  Finansdepartementet har samtidig fastsatt utfyllende forskrifter og overgangsregler, basert på høring av 8. mai 2020.

 

Når det gjelder egen pensjonskonto så har foreningen hatt en egen ekspertgruppe som har fulgt dette arbeidet. Foreningens høringsuttalelse til utfyllende forskrifter finner du her.

 

Innføringen av egen pensjonskonto knyttet til innskuddspensjon er en stor forandring for pensjonsleverandørene og krever mange nye systemer for informasjonsutveksling m.m. Det er derfor viktig at forskriftene støtter opp om endringen så godt som mulig. Regelverket må sikre reell konkurranse og gjøre overgangen til egen pensjonskonto så enkel som mulig for eiere av pensjonskapitalbevis.

 

Foreningen var i sin høringsuttalelse opptatt av at det må sikres god informasjon til de som blir berørt, bedre enn det som var foreslått. Videre mente vi at historikk må bevares når pensjonskapitalbevis samles, slik at den enkelte kan se hvilke arbeidsforhold som har resultert i pensjon. Dersom forskriften hadde fastsatt at det kunne være mulig å gi aktivt samtykke til flytting av pensjonskapitalbevis før alle aktørene var klare, kunne dette gitt ulik konkurranse for pensjonsleverandørene. Vi påpekte dette forholdet.

 

Aktuarforeningen er fornøyd med at den endelige forskriften i hovedsak er i tråd med våre høringsinnspill,  og de forskjellige ikrafttredelsestidspunktene viser at departementet har tatt hensyn til innspillene fra foreningen.

 

Vi mente at eiere av pensjonskapitalbevis må få informasjon om eventuelle endringer i terskelverdier som følge av flytting av pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto, og at dette måtte reguleres i forskriften. Forbrukerrådet tok opp det samme. Dette ble imidlertid ikke etterkommet. Vi vil vurdere en ny henvendelse om dette til Finansdepartementet.

 

Vi mener det også kan være hensiktsmessig at departementet i fastsettelse av sentrale forskrifter i fremtiden kommenterer på høringsuttalelser, og de vurderinger de har gjort. Dette er ikke et formelt krav i dag.

 

Foreningen tok til orde for en evaluering etter 5 år i forskriften, for å se at regelverk og konkurranse fungerer etter hensikten. Med den oppmerksomhet egen pensjonskonto har fått forventer vi uansett at dette skjer løpende.  

En stor takk til ekspertgruppen som har vært ledet av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Martin Lerudjordet og Erling Falk. Gruppen har rapportert til nestleder Stig Harry Olsen og fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard.