Høring - innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

Høring - innlemmelse i norsk rett av endringer i referanseverdiforordningen

lørdag 06.11.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet sendte 4. november 2021 på høring kommende EØS-regler om referanseverdier.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 (referanseverdi­forordningen, BMR) fastsetter regler om finansielle referanseverdier. I høringsbrevet redegjøres det for forordningens innhold, departementets foreløpige vurdering og økonomiske og administrative konsekvenser. Brevet bygger på et utkast til høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsbrev og høringsnotat finnes her.  Høringsfristen er 02. desember 2021.