Høringsuttalelse – forslag om endringer i finansforetaksforskriften kapittel 20A

Høringsuttalelse – forslag om endringer i finansforetaksforskriften kapittel 20A

mandag 04.12.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Forskuttering av krav til yrkesskade etter konkursen i Alpha Insurance A/S

Finansdepartementet

 

 

                                                                                                                     Dato 28.11.2023

                                                                                                                     Deres ref.: 23/1622

 

Finansdepartementet har sent på høring et forslag om endringer i forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) kapittel 20A om garantiordninger for forsikringsvirksomhet. Det foreslås at staten skal forskuttere dekningen av krav mot konkursboet til det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S ved at Garantiordningen for skadeforsikring kan behandle og forskuttere krav fra skadelidte norske arbeidstakere på like vilkår, uavhengig av om yrkesskadeforsikringen var tegnet i den norske filialen til Alpha Insurance A/S eller direkte i det danske morselskapet.

Den Norske Aktuarforening mener at høringen ikke inneholder aktuarielle problemstillinger som foreningen bør uttale seg om. Den Norske Aktuarforening vil imidlertid gi sin støtte til forslaget om endring av finansforetaksforskriften kapittel 20A, for å sikre at de skadelidte norske arbeidstakere får utbetalt rettmessig erstatning uavhengig av om forsikringen var tegnet i den norske filialen til Alpha Insurance eller direkte i morselskapet, basert på et samfunnsansvar og hensyn til de skadelidte som har blitt rammet av et ufullstendig regelverk. 

 

Med vennlig hilsen

Den Norske Aktuarforening

Trond Killi

Leder

 

Logger inn for å se innsendt høringssvar.