Høring – fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter

Høring – fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter

onsdag 01.12.21 Skrevet av Carl Axel Holtsmark

Aktuarforeningen har sendt inn svar på høring til forskriftsregler om bruk av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter.

Den Norske Aktuarforeningen stiller seg i all hovedsak positiv til forslaget til forskrift fra Finanstilsynet knyttet til mer fleksible regler for tildeling av årets tilleggsavsetninger til kontrakter med forskjellige kjennetegn. Forslaget er et skritt i riktig retning for at de norske pensjonskundene skal kunne oppnå høyere avkastning på sine pensjonsmidler samtidig som man beskytter selskapenes soliditet.

Departementet behandler ikke i denne proposisjonen forslag fra Finanstilsynet angående sammenslåing av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond, adgang til at bufferkapital kan dekke negativ avkastning, adgang til sluttgaranti/lånt egenkapital eller endret overskuddsdeling for fripoliser. Vi mener det er viktig at departementet kommer tilbake med en vurdering av disse forslagene, med tanke på å få et regelverk som kan sikre høyest mulig avkastning til kundene og dermed sørge for generelt høyere pensjonsnivå til kundenes beste.

Høringssvaret kan i sin helhet finnes her. Ved spørsmål så kan leder i faggruppen Hans Michael Øvergaard, hans.michael.overgaard@klp.no