Fagkomité Finans/Risikostyring

Fagkomité Finans/Risikostyring

torsdag 03.02.22 Skrevet av Anders Sleire

Ingrid Gould skal lede Fagkomité Finans/Risikostyring

Den gamle Fagkomite Finans endrer navn til Fagkomite Finans/Risikostyring og skal i tillegg til finansielle temaer også ha risikostyringskompetanse.

Med innføringen av Solvens II og også IFRS17 vil aktuarer oftere og oftere bli involvert i arbeid med å forstå risikoen på begge sider av balansen, hvordan de opptrer sammen og påvirker hverandre. Dette gjelder ikke minst for tradisjonelle garanterte produkter som inneholder finansielle opsjoner som rentegarantier og lignende som må modelleres, måles og vurderes.

I og med at foreningen la ned Solvens II arbeidsgruppen ved innføringen av Solvens II regelverket i 2016, så er det oppstått et tomrom når det gjelder høringer rundt kapitaldekningsregelverket, finansielle opsjoner (slik som rentegaranti) samt risikostyring generelt. Dette gjelder spesielt i høringsarbeidet med fremtiden for garanterte proprodukter, videreutvikling av Solvens II, IFRS17 og IORP II. Her er det er viktig at Den Norske Aktuarforening også påser at de høringer og uttalelser som gis er godt forankret i kunnskap om risikostyring.

Fagkomitéen bør også jobbe for å løfte nivået innen risikostyring og finansiell risiko hos medlemmene. Slik kan aktuarene være mer aktive i utviklingsarbeid innen utvikling av finansielle instrumenter, finansielle opsjoner til kundene og virkningen av disse ved endringer av produkter og regelverk. Gjennom fagkomitéens arbeid vil det også bli mer kjent at Aktuarer er de best egnede for å bedrive risikostyring innen forsikring og pensjon

Styret har på bakgrunn av dette fastsatt nytt mandat for komiteen. Vi er svært glade for at Ingrid Gould har tatt på seg oppgaven med å lede fagkomiteen. 

 

Christian Axelsen

Christian Axelsen

En stor takk også til Christian Axelsen for mangeårig deltakelse, og ledelse av fagkomiteen i 2021. Han fortsetter som medlem av fagkomiteen.  Øvrige medlemmer av fagkomiteen er: Qingsheng Dong, Corina Moldovan, Linda Mon Xi (styrets representant) og Ole-Petter Bård Anstensrud.