Aktuarforeningen vil ha et mer forbedret pensjonssystem

tirsdag 18.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Behov for vurdering av et helhetlig pensjonssystem, AFP, pensjon og lønn samtidig og behovet for helhetlig informasjonsstrategi, er temaer Aktuarforeningen tar opp i sin høringsuttalelse på NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem. I tillegg kommenteres utvalgets forslag knyttet til normalder, regulering og opptjening av uførepensjon.  Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem - regjeringen.no

Våre medlemmer er utdannet til å vurdere både forventet levealder, økonomisk risiko i pensjonssystemer, finans og samfunnsøkonomi, og er derfor kanskje mer enn vanlig «faglig» interessert i pensjonssystemet i Norge, sier leder i Aktuarforeningen Stig Harry Olsen og leder for høringsgruppen Sissel Rødevand. 

Vi synes det er gjort et godt utredningsarbeid, med mange gode analyser og eksempler. Vi støtter at utvalget har lagt vekt på sosial bærekraft og ikke bare økonomisk bærekraft, i diskusjonen av folketrygden.

Utvalget foreslår tre konkrete tiltak til forbedring:

  • Vi mener at aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes (innføring av normalder)
  • Vi støtter forslaget om G-regulering av minsteytelser som en minimumsforbedring. Samtidig stiller vi spørsmål ved om det i lengden vil være sosialt bærekraftig dersom reguleringen blir lavere enn G-regulering etter uttak av pensjon. Denne mulige effekten bør vurderes nærmere.
  • Vi støtter at opptjeningstiden til alderspensjon for uføre økes, og som et minimum til 65 år (2 år før normalder). Vi ser at det er gode argumenter for at den kunne vært økt mer enn foreslått av flertallet i NOU 2022:7, og mener det er behov for tett oppfølging dersom forslaget går gjennom.

Så har vi gitt noen innspill på et mer helhetlig pensjonssystem:

  • Vi mener at det er behov for å få vurdert rollen til privat og offentlig AFP i pensjonssystemet. Vi mener at myndighetene, gjennom sin deltakelse i ordningene, må ta fatt i dette selv om disse ordningene er basert på tariffavtaler.
  • Vi tar også opp at vi ikke ser at det er påvist at det å ha mulighet til å ta ut pensjon og lønn samtidig gir arbeidsinsentiver. Vi mener derfor at muligheten til å kunne ta ut lønn og pensjon samtidig må tas opp til ny vurdering, med tanke både på sosial bærekraft, hensiktsmessighet av ordningen og om det å fjerne ordningen vil gi bedre insitamenter til å bli stående i arbeid lenge.
  • Vi mener det bør lages en helhetlig strategi for informasjon på pensjonsområdet og at innholdet i dagens nettportaler ikke er godt nok og må forbedres. Denne strategien bør utarbeides i nært samarbeid med NAV, Norsk Pensjon, pensjonsleverandørene og forbrukermyndighetene. «EIOPAs Technical advice on the development of pension tracking systems” må legges til grunn for arbeidet.

Både offentlig og privat tjenestepensjon må tilpasses normalder. Vi sendte et notat av 23.11.2021 «Virkning av innføring av normalder i tjenestepensjonsordninger» til sekretariatet i utvalget, og innspillene fra oss er delvis tatt inn i punkt 9.10 i NOU 2022:7.