Aktuarenes rolle i forsikringsforetak og pensjonskasser

Aktuarenes rolle i forsikringsforetak og pensjonskasser

tirsdag 11.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Finanstilsynet ønsker ikke at aktuarens rolle i livsforsikringsforetak og pensjonsforetak skal utredes nærmere. Om noen ønsker eller har innspill til dette er det fint om innspillene kanaliseres til styret eller via AKTUariELT.

På medlemsmøte i februar 2020 ble det informert om at Den Norske Aktuarforening (DNA) og Aktuarkonsulenters Forum (AKF) hadde oversendt et fellesbrev til Finansdepartementet om aktuarenes rolle i forsikringsforetak og pensjonskasser.  Bakgrunnen for fellesbrevet var dels en oppfølging av tidligere brev til Finansdepartementet i 2016, Finansdepartementets pågående arbeid med virksomheten til og tilsynet med pensjonsforetak (IORP II), samt flere innspill fra medlemmer på tematikken, blant annet i AKTUariELT. Brevet og ytterligere bakgrunn for brevet ble publisert på foreningens hjemmeside 20. februar 2020.  

Aktuarer har en viktig rolle i styring og kontroll av risiko i forsikringsforetak og pensjonskasser i Europa og verden for øvrig.  Foreningen ønsket derfor en nærmere dialog med Finansdepartementet, og det ble foreslått at Finansdepartementet skulle nedsette en arbeidsgruppe med deltakere fra blant annet Finanstilsynet, DNA og AKF som skulle se på hvordan dette kunne fungere best mulig innenfor EUs regelverk og hensyntatt til eventuelle særnorske forhold.

Finansdepartementet ba i brev av 15. april 2020 om at Finanstilsynet vurderte dette og om det eventuelt er andre tiltak som kunne vurderes i lys av forslagene fra Den Norske Aktuarforening og Aktuarkonsulenters Forum. Vi tok også initiativ til et møte med Finanstilsynet 26. mai 2020, hvor vi orienterte nærmere om bakgrunnen for forslaget.

 

I brev av 28. januar 2021 ga Finanstilsynet sin tilrådning til Finansdepartementet. Etter Finanstilsynets vurdering er det ikke behov for å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere aktuarenes rolle i forsikringsforetak og pensjonskasser. Det er etter Finanstilsynets vurdering heller ikke behov for å iverksette andre tiltak i lys av forslagene fra Den Norske Aktuarforening og Aktuarkonsulenters Forum.

 

På bakgrunn av brevet fra Finanstilsynet tok vi en ny henvendelse til Finansdepartementet 23. april 2021, hvor vi mente at det fortsatt kunne være hensiktsmessig å foreta en vurdering av aktuarenes rolle i forsikringsforetak og pensjonskasser, og imøteså departementets tilbakemelding på dette forslaget. Vi har fulgt opp departementet i etterkant, uten noen form for tilbakemeldinger.

 

Etter svarbrevet fra Finanstilsynet til Finansdepartementet synes saken å ha stoppet opp, og styret finner det ikke meningsfylt å forfølge den videre. Medlemmer oppfordres til å kanalisere eventuelle synspunkter til styret eller som leserinnlegg i Aktuarielt.