Aktuarforeningen etablerer ekspertgruppe – egen pensjonskonto

tirsdag 22.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet har invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto

Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder mv. bør kunne forelegges gjennomføringsgruppen underveis for innspill og diskusjoner. Partene som berøres av lovendringene vil dermed kunne holde seg orientert om og gi innspill til de ulike prosesser som pågår. Ved behov kan det evt. settes ned egne arbeidsgrupper innenfor gjennomføringsgruppen for å utrede nærmere angitte spørsmål. For å få bredest mulig deltakelse vil departementet også invitere til åpne høringsmøter underveis i arbeidet, der alle som ønsker det kan delta og gi innspill.

På bakgrunn av dette, og denne arbeidsmodellen fra departementet, har vi etablert en egen ekspertgruppe som skal gi foreningens innspill mot Finansdepartementet underveis i dette arbeidet. Gruppen rapporterer til nestleder Stig Harry Olsen og fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard. Ekspertgruppen vil bli ledet av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Martin Lerudjordet og Erling Falk.

Foreningen har også vært i kontakt med departementet, og forsøkt å komme inn i selve gjennomføringsgruppen, men departementet vil begrense gruppen til de som har vært med i tidligere arbeid. Departementet er likevel positive til foreningens interesse, og vil involvere oss i prosessen. Vi har orientert departementet om at vi nedsetter en ekspertgruppe.

Medlemmer som har innspill på tema kan fortløpende kontakte fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard eller leder av ekspertgruppen Sissel Rødevand

Arbeidet vil bli gjort i lys av foreningens høringsinstruks, og vi vil fortløpende rapportere om arbeidet her og i Aktuarielt.

Les mer om Gruppe for gjennomføring av egen pensjonskonto opprettet samt Invitasjon til møte om gjennomføring av egen pensjonskonto