Høring om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet sendte den 21. november ut på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven. Høringen kan i sin helhet leses her. Fagkomité Liv/pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 5. februar 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon . […]

Stillingsannonser Nordea

Nordea lyser ut én stilling til aktuarfunksjonen, samt én stilling som senior risikoanalytiker. I aktuarfunksjonen vil du ha ansvar for de tekniske avsetningene og forsikringsrisikoen i Nordea Liv. I tillegg vil stillingen ha ansvar for å koordinere oppgavene tilknyttet aktuarfunksjonen for området Life & Pension i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Utlysningen av stillingen kan i sin helhet leses her. […]

Stillingsannonse Eikos AS

Eikos AS søker på grunn av økt oppdragsmengde en aktuar for å styrke sin aktuarstab. Eikos AS er et av de ledende uavhengige aktuarkonsulentfirmaene i Norge innenfor livs- og pensjonsforsikring. Per i dag har selskapet 15 høyt kvalifiserte ansatte hvorav 8 har aktuarfaglig bakgrunn. Eikos AS leverer tjenester både til bedriftsmarkedet og til leverandørene i […]

Stillingsannonse Sparebank 1 Skadeforsikring

Sparebank 1 Skadeforsikring AS søker en kompetent og engasjert leder for Risikostyringsfunksjonen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for risikostyring og risikorapportering i selskapet, og er en uavhengig kontrollfunksjon som har direkte rapporteringslinje til styret og ledelsen. Som hovedansvarlig for dette område blir du sentral i organisasjonen og dine vurderinger og bidrag vil få stor betydning […]

Stillingsannonse KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring søker leder for Risikostyring og Aktuarfunksjonen. Risikostyrings- og Aktuarfunksjonen er relativt nyopprettede kontrollfunksjoner gitt av Solvens II regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøttet selskapets risikostyringssystem, vurdere dets forsikringstekniske avsetninger, og rapportere på risikosituasjon til ledelsen og styret. Til stillingen ligger også det å være en sparringpartner for risikoeierne samt bidra med fagkompetanse til utvikling […]

AAE har fått ny hjemmeside

AAE har fått ny hjemmeside. Nedenfor følger informasjon oversendt informasjon om den nye hjemmesiden: «We are pleased to announce that yesterday, Monday 25 September 2017, the AAE launched its new website. Please share this information with the members of your association. For those that have not registered yet, they can do so by clicking on […]

Høringssvar til forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 4. juli ut høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring. Den norske Aktuarforening svar på høringen kan leses her.

Stillingsannonse Storebrand

Storebrand søker analytiker/aktuar til avdelingen Analyse og aktuar forsikring. Rollen vil inngå i et team som har ansvar for oppgaver som utvikling av prismodeller, lønnsomhetsovervåkning, forsikringstekniske avsetninger, solvensmodeller og business intelligence for skade- og personforsikring, hovedsakelig i privatmarkedet. Søknadsfristen er 9. oktober, og stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

Høring – Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Høringen kan i sin helhet leses her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen […]