Stillingsannonse Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) står foran en rekke store og spennende oppgaver. SPK ønsker å styrke laget med en dyktig person som kan bidra sentralt i dette arbeidet. I løpet av de kommende årene skal SPK bla utvikle løsninger for nye samordningsregler og nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt. I tillegg er SPK i ferd med å egenutvikle nytt […]

Spørreundersøkelse fra Actuarial Association’s Banking Working Group (BWG)

For medlemmer som jobber i banksektoren, eller er interessert i bankarbeid, ønsker The International Actuarial Association’s Banking Working Group (IAA) svar på en enkel spørreundersøkelse. Les mer nedenfor. The International Actuarial Association’s Banking Working Group (BWG) is conducting a 5-minute survey. The survey aims to capture the global view of actuaries working or interested in banking. It […]

Høyring – framlegg til endringar i bilansvarslova

Justis- og beredskapsdepartementet sende den 22. november på høyring framlegg om endringar i bilansvarslova. Med bakgrunn i ein dom frå EU-domstolen 4. september 2014 i sak C-162/13 Vnuk, er det gjort framlegg om å oppheve unntaket i bilansvarslova § 2 andre ledd første punktum. Vidare blir det gjort framlegg om endringar i bilansvarslova § 5 litra […]

Høring om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet sendte den 21. november ut på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven. Høringen kan i sin helhet leses her. Fagkomité Liv/pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 5. februar 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon . […]

Stillingsannonser Nordea

Nordea lyser ut én stilling til aktuarfunksjonen, samt én stilling som senior risikoanalytiker. I aktuarfunksjonen vil du ha ansvar for de tekniske avsetningene og forsikringsrisikoen i Nordea Liv. I tillegg vil stillingen ha ansvar for å koordinere oppgavene tilknyttet aktuarfunksjonen for området Life & Pension i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Utlysningen av stillingen kan i sin helhet leses her. […]

Stillingsannonse Eikos AS

Eikos AS søker på grunn av økt oppdragsmengde en aktuar for å styrke sin aktuarstab. Eikos AS er et av de ledende uavhengige aktuarkonsulentfirmaene i Norge innenfor livs- og pensjonsforsikring. Per i dag har selskapet 15 høyt kvalifiserte ansatte hvorav 8 har aktuarfaglig bakgrunn. Eikos AS leverer tjenester både til bedriftsmarkedet og til leverandørene i […]

Stillingsannonse Sparebank 1 Skadeforsikring

Sparebank 1 Skadeforsikring AS søker en kompetent og engasjert leder for Risikostyringsfunksjonen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for risikostyring og risikorapportering i selskapet, og er en uavhengig kontrollfunksjon som har direkte rapporteringslinje til styret og ledelsen. Som hovedansvarlig for dette område blir du sentral i organisasjonen og dine vurderinger og bidrag vil få stor betydning […]

Stillingsannonse KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring søker leder for Risikostyring og Aktuarfunksjonen. Risikostyrings- og Aktuarfunksjonen er relativt nyopprettede kontrollfunksjoner gitt av Solvens II regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøttet selskapets risikostyringssystem, vurdere dets forsikringstekniske avsetninger, og rapportere på risikosituasjon til ledelsen og styret. Til stillingen ligger også det å være en sparringpartner for risikoeierne samt bidra med fagkompetanse til utvikling […]

AAE har fått ny hjemmeside

AAE har fått ny hjemmeside. Nedenfor følger informasjon oversendt informasjon om den nye hjemmesiden: «We are pleased to announce that yesterday, Monday 25 September 2017, the AAE launched its new website. Please share this information with the members of your association. For those that have not registered yet, they can do so by clicking on […]