Høring om forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Finansdepartementet sendte den 7. februar 2018 ut på høring forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Høringen kan i sin helhet leses her. Fagkomité Finans vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 16. april 2018. Innspill sendes til Trond Killi, som er leder av […]

Høring om Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Finansdepartementet sendte den 31. januar 2018 på høring Banklovkommisjonens utredning nr. 31, NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. Høringen kan i sin helhet leses her. Fagkomité Liv/pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 13. april 2018. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, […]

Stillingsannonse Nordea

Nordea søker senior finansanlytiker med ansvar for prosessledelse av modellene til Nordea Life & Pension, og således levere finans-  og risikoanalyser av høy kvalitet. Stillingen fordrer et nært samarbeid med Nordeas virksomheter innen pensjon og livsforsikring i de øvrige nordiske landene. Søknadsfristen for stillingen er den 11. februar 2018. Fullstendige stillingsutlysning kan leses her.  

Stillingsannonse KLP

KLP søker leder for risikostyrings- og aktuarfunksjonen for KLP Bedriftspensjon. Risikostyrings- og aktuarfunksjonen er relativt nyopprettede kontrollfunksjoner gitt av Solvens II regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøttet selskapets risikostyringssystem, vurdere dets forsikringstekniske avsetninger, og rapportere på risikosituasjon til ledelsen og styret. Til stillingen ligger også det å være en sparringpartner for risikoeierne samt bidra med […]

Høyringsfråsegn til framlegg til endringar i bilansvarslova

Justis- og beredskapsdepartementet sende den 22. november på høyring framlegg om endringar i bilansvarslova. Nærmare gjeld endringane å oppheve unntaket i bilansvarslova § 2 andre ledd første punktum, og å auke ansvarsgrensa for gods i bilansvarslova § 9 til 100 000 000 kroner. Høyringsfråsegna frå Den Norske Aktuarforenings kan lesast her.

31st International Summer School of the Swiss Association of Actuaries 2018

Den sveitsiske aktuarforeningen har åpnet registrering til den 31. «International Summer School of the Swiss Association of Actuaries». Temaet for arrangementet vil være «Insurance Analytics, a Primer», og arrangementet vil finne sted i Lausanne fra den 13. til den 17. august 2018. Nærmere informasjon om arrangementet kan finnes her.

Stillingsannonse Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 Forsikring søker en motivert medarbeider gjerne med erfaring fra forsikringsvirksomhet. Stillingen tilhører området Aktuar Liv. Avdelingen har i dag 11 personer med oppgaver knyttet til livsforsikringsvirksomheten som blant annet forsikringstekniske avsetninger til regnskap og solvens, resultatanalyser og prognoser. Avdelingens oppgaver vil kreve økt automatisering som følge av Solvens II og kommende regnskapsregelverk IFRS17. […]

Nekrolog: Ragnar Norberg

Ragnar Norberg døde i London 18. desember 2017 etter lengre tids sykdom. Norberg ble født 15. mars 1945 i Stockholm og vokste opp på Rena i Hedmark. Han oppnådde sine akademiske grader, cand.act., cand.real og dr. philos ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hans fag var statistikk og forsikringsmatematikk (aktuarfag). Norberg var professor ved […]

Stillingsannonse Storebrand Livsforsikring

Produktutviklingsavdelingen i Storebrand Livsforsikring søker etter en proaktiv og erfaren produktanalytiker som har lyst til å jobbe med løpende utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til kollektiv pensjon og garanterte livspareprodukter. Flere av produktene er ikke lenger i salg, men har en bestand med lang gjenværende levetid som må forvaltes hensiktsmessig. Avdelingen Produktutvikling inngår i forretningsområdet Kundebetjening og Produkt […]

Høringssvar til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Den Norske Aktuarforening har i sitt svar til høringen uttrykt at foreningen ikke har noen kommentarer. Brevet kan leses her.