Forfatterarkiv: Kim Stenshorne

Høyringsfråsegn til framlegg til endringar i bilansvarslova

Justis- og beredskapsdepartementet sende den 22. november på høyring framlegg om endringar i bilansvarslova. Nærmare gjeld endringane å oppheve unntaket i bilansvarslova § 2 andre ledd første punktum, og å auke ansvarsgrensa for gods i bilansvarslova § 9 til 100 000 000 kroner.

Høyringsfråsegna frå Den Norske Aktuarforenings kan lesast her.

31st International Summer School of the Swiss Association of Actuaries 2018

Den sveitsiske aktuarforeningen har åpnet registrering til den 31. «International Summer School of the Swiss Association of Actuaries».

Temaet for arrangementet vil være «Insurance Analytics, a Primer», og arrangementet vil finne sted i Lausanne fra den 13. til den 17. august 2018.

Nærmere informasjon om arrangementet kan finnes her.

Stillingsannonse Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 Forsikring søker en motivert medarbeider gjerne med erfaring fra forsikringsvirksomhet. Stillingen tilhører området Aktuar Liv. Avdelingen har i dag 11 personer med oppgaver knyttet til livsforsikringsvirksomheten som blant annet forsikringstekniske avsetninger til regnskap og solvens, resultatanalyser og prognoser.

Avdelingens oppgaver vil kreve økt automatisering som følge av Solvens II og kommende regnskapsregelverk IFRS17. Stillingen vil være rettet mot flere av avdelingens oppgaver, og rapporterer til leder av Aktuar Liv. Sparebank 1 Forsikring tilbyr utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø.

Søknadsfristen for stillingen er den 21. januar 2018. Fullstendige stillingsannonse kan leses her.

Nekrolog: Ragnar Norberg

Ragnar Norberg døde i London 18. desember 2017 etter lengre tids sykdom.

leaf graphic

Norberg ble født 15. mars 1945 i Stockholm og vokste opp på Rena i Hedmark. Han oppnådde sine akademiske grader, cand.act., cand.real og dr. philos ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hans fag var statistikk og forsikringsmatematikk (aktuarfag).

Norberg var professor ved Universitetet i Oslo (1974-1991), Københavns Universitet (1991-2000), London School of Economics (2000-2010) og Université Lyon (2011-2014). Han hadde mange gjesteprofessorater, inviterte foredrag og bidrag til internasjonale tidsskrifter og arrangementer som forfatter, redaktør og organisator. Det var heller aldri vanskelig å be ham om å komme til Den Norske Aktuarforenings ulike arrangementer, som foredragsholder og som leder av vitenskapelig komite ved internasjonale kongresser i Norge. Internasjonalt var han medlem i Bernoulli Society og International Statistical Institute. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Heriot-Watt University og æresmedlem i Istituto Italiano degli Attuari, Institute of Actuaries (UK) og i Den Norske Aktuarforening.

Norberg har levert vesentlige vitenskape­lige arbeider innenfor mange områder av moderne forsikringsmatematikk. Han var en ledende figur i utviklingen av et moderne vitenskapelig basert aktuarstudium ved de universitetene der han arbeidet. Som lærer var han en inspirator som evnet å kombinere usvikelig presisjon med en levende fremstilling av et vanligvis tørt fag. At ingenting er så praktisk som en god teori var en ledetråd som han formidlet til sine studenter.

Ragnar Norberg etterlater seg kone og to voksne barn. Han vil også bli savnet av mange flere.

for Den Norske Aktuarforening
Anne Sundby Magnussen (leder)
Morten Harbitz
Pål Lillevold
Walther Neuhaus

Stillingsannonse Storebrand Livsforsikring

Produktutviklingsavdelingen i Storebrand Livsforsikring søker etter en proaktiv og erfaren produktanalytiker som har lyst til å jobbe med løpende utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til kollektiv pensjon og garanterte livspareprodukter. Flere av produktene er ikke lenger i salg, men har en bestand med lang gjenværende levetid som må forvaltes hensiktsmessig. Avdelingen Produktutvikling inngår i forretningsområdet Kundebetjening og Produkt Bedriftsmarkedet i Storebrand.

Avdelingen har ansvar for videreutvikling og løpende forvaltning av Storebrands pensjonsprodukter i bedriftsmarkedet med tilhørende risikodekninger samt individuelle spareprodukter med rentegaranti, herunder fripoliser. Pensjonsmarkedet er i stadig utvikling, noe som er med på å skape en variert og spennende hverdag innen området.

Søknadsfristen for stillingen er den 8. januar 2018. Fullstendige stillingsannonse kan leses her.

Høringssvar til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere.

Den Norske Aktuarforening har i sitt svar til høringen uttrykt at foreningen ikke har noen kommentarer. Brevet kan leses her.

Stillingsannonse Gjensidige Pensjonsforsikring

Gjensidige Pensjonsforsikring søker etter en dyktig analytiker/aktuar til å bistå med spennende og strategisk viktige oppgaver knyttet til lønnsomhet og prismodeller for våre produkter.

Du vil tilhøre produktavdelingen i Gjensidige Pensjonsforsikring. Avdelingen er ansvarlig for utvikling, prissetting og oppfølging av våre pensjonsprodukter. Gjensidige Pensjonsforsikring har sitt hovedfokus på kollektiv innskuddspensjon, men tilbyr også individuelle spare- og uføreprodukter og kollektive fripoliser. Enheten er sentralt plassert og er en viktig del av selskapets strategiske beslutningsprosesser.

Søknadsfrist for stillingen er 15. desember, og stillingsannonsen kan i sin helhet leses her.

Stillingsannonse Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) står foran en rekke store og spennende oppgaver. SPK ønsker å styrke laget med en dyktig person som kan bidra sentralt i dette arbeidet. I løpet av de kommende årene skal SPK bla utvikle løsninger for nye samordningsregler og nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt.

I tillegg er SPK i ferd med å egenutvikle nytt premiesystem. I dette arbeidet trenger SPK deg som kan utvikle forsikringstekniske løsninger og modeller for premie- og reserveberegninger.

Vil du bidra med fagkompetanse innen aktuarfaget som tydelig kravstiller, diskusjonspartner, bestiller og beslutningstaker samt hjelpe til å ta riktige veivalg i utviklingsprosessen? Er du en god formidler slik at SPK får formidlet matematikken i forsikringsfag over til systembyggerne og utviklerne? Da er det deg SPK ser etter!

Søknadsfrist for stillingen er 13. desember, og stillingsannonsen kan i sin helhet leses her.

Spørreundersøkelse fra Actuarial Association’s Banking Working Group (BWG)

For medlemmer som jobber i banksektoren, eller er interessert i bankarbeid, ønsker The International Actuarial Association’s Banking Working Group (IAA) svar på en enkel spørreundersøkelse. Les mer nedenfor.

The International Actuarial Association’s Banking Working Group (BWG) is conducting a 5-minute survey. The survey aims to capture the global view of actuaries working or interested in banking. It is being sent to a number of actuarial associations globally, to be completed by individual actuaries and students, to gain an understanding of this emerging practice area, internationally. The results will assist in shaping the work done by the BWG, as well as the strategic direction of the IAA.

The survey is ongoing and insights from preliminary results of the survey have been shared at the IAA meetings in Chicago in October 2017.

The survey can easily be completed on your mobile device. You can access the survey here: https://goo.gl/8g23gr

Please complete as early as you can so that your responses can be captured and incorporated into the results.